Celoročná prívlač – áno, či nie?

Články

Vyhláška v § 17 ods. 5 ustanovuje: „Lov rýb pomocou bubliny, sbirolina alebo iných obdobných pomôcok sa považuje za lov prívlačou len na pstruhových vodách a lipňových vodách. Podľa tohto ustanovenia so sbirolinom a prívlačovou nástrahou môžem loviť po celý rok?

Citované ustanovenie vyvoláva medzi rybármi vášnivé diskusie už od vydania Vyhlášky, najmä pokiaľ ide o lov pomocou sbirolina. Preto som rád, že môžem na stránkach tohto časopisu na túto otázku odpovedať. Ustanovenie § 17 ods. 5 Vyhlášky definuje, čo sa považuje za lov rýb prívlačou. Konkrétne uvádza, že lov rýb prívlačou je spôsob lovu jednou udicou, ktorá sa skladá z rybárskeho prúta s navijakom, vlasca alebo splietanej šnúry a vláčenej nástrahy, pri ktorom je nástraha ťahaná prerušovaným alebo súvislým pohybom s cieľom podnietiť ryby k záberu. Súčasne ale tiež ustanovuje, že za lov prívlačou sa považuje aj lov rýb pomocou bubliny, sbirolina alebo iných obdobných pomôcok, avšak len ak sa s takýmito pomôckami loví na pstruhových a lipňových vodách. Vyhláška teda ohľadne lovu rýb pomocou bubliny, sbirolina alebo obdobných pomôcok na pstruhových a lipňových vodách vytvára tzv. právnu fikciu. Táto právna fikcia spočíva v tom, že lov rýb pomocou bubliny, sbirolina alebo obdobných pomôcok na pstruhových alebo lipňových vodách sa považuje za prívlač aj napriek tomu, že presahuje definičné znaky prívlače uvedené v prvej vete § 17 ods. 5 Vyhlášky (bublina, sbirolino ani iné obdobné pomôcky nie sú totiž v definícii prívlače uvedené).

privlace

Len na vysvetlenie, čo to vlastne právna fikcia je a na akých princípoch funguje: v práve je niekedy potrebné, aby určité konanie napriek tomu, že spĺňa všetky právom definované náležitosti určitého konania, sa za takéto konanie nepovažovalo. Asi najznámejšou právnou fikciou je, že každý pozná platné právo. Táto právna fikcia je premietnutá do známej vety, že neznalosť práva neospravedlňuje. Znamená to, že nikto nemôže tvrdiť, že nie je zodpovedný za porušenie práva, pretože daný právny predpis nepozná (napríklad, že ho nečítal), nakoľko právna fikcia ustanovuje, že každý platné právo pozná. Dôležité je ešte poznamenať, že v prípade právnej fikcie nie je prípustný dôkaz opaku, t.j. že nie je možné dokazovať, že skutkový stav je iný, než uvádza právna fikcia (na rozdiel od právnej prezumpcie, kde dôkaz opaku prípustný je).

Posledná veta v § 17 ods. 5 Vyhlášky teda obsahuje právnu fikciu, že lov rýb na pstruhových vodách a lipňových vodách pomocou bubliny, sbirolina alebo obdobných pomôcok sa považuje za lov prívlačou, aj keď presahuje skutkové znaky lovu rýb prívlačou stanovené v definícii prívlače uvedené v prvej vete citovaného ustanovenia. Aj s ohľadom na túto právnu fikciu je možné jednoznačne stanoviť, že lov rýb pomocou bubliny, sbirolina alebo iných obdobných pomôcok na kaprových vodách sa za lov prívlačou nepovažuje, nakoľko presahuje skutkové znaky lovu rýb prívlačou uvedené v prvej vete § 17 ods. 5 Vyhlášky. Ak by takýto záver nemal byť správny, potom by nebolo potrebné vo Vyhláške ustanovovať, že lov rýb pomocou bubliny, sbirolina alebo iných obdobných pomôcok sa na pstruhových a lipňových vodách za prívlač považuje.

privlace

Nakoľko bublina ani sbirolino, či iné obdobné pomôcky nie sú v definícii prívlače ako súčasť prívlačovej zostavy uvedené (§ 17 ods. 5, prvá veta Vyhlášky), ak by nebola vo Vyhláške obsiahnutá vyššie uvedená právna fikcia (posledná veta § 17 ods. 5 Vyhlášky), ktokoľvek by mohol na pstruhových a lipňových vodách loviť jednoduchým pridaním bubliny alebo sbirolina do zostavy udice, pričom by úspešne mohol argumentovať, že nejde o prívlač, pretože takýto lov nespĺňa definičné znaky prívlače stanovené Vyhláškou. Správnosti tohto záveru dosvedčuje aj to, že ak by bol na strane tvorcu Vyhlášky (ministerstva) záujem zakázať lov pomocou sbirolina alebo bubliny aj na kaprových vodách, boli by tieto prívlačové pomôcky zakomponované do definície prívlače ako fakultatívna časť prívlačovej zostavy (ako je tomu napríklad pri vlasci a splietanej šnúre), čím by sa lov pomocou bubliny alebo sbirolina považoval za prívlač a v zmysle Zákona o rybárstve by bol do 15.6. v kaprových vodách zakázaný. Z vyššie uvedených dôvodov nie je možné lov rýb pomocou bubliny, sbirolina alebo iných obdobných pomôcok v kaprových vodách považovať za prívlač a aplikovať naň zákaz lovu prívlačou v kaprových vodách do 15. júna ustanovený v § 16 písm. d) Zákona o rybárstve.

(odpoveď JUDr. Marka Polakoviča publikovaná v časopise Ryby, rybky, rybičky č. 5/2007)

Copyright (c) Klub prívlače 2005 - 2010
Použitie príspevkov a fotografií je možné len so súhlasom autora!

webdesign: ...::: dveBe :::... (2005)